Thông báo của Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam về việc triển khai công tác bản quyền trong bộ sách giáo khoa mới năm học 2020-2021

-Căn cứ chương trình Phối hợp giữa Bộ Giáo dục đào tạo và Hội Nhà văn Việt Nam về “Phát triển văn học trong nhà trường và nhà trường với văn học giai đoạn 2013-2020” có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 năm 2013.

-Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào về việc biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông.

Căn cứ hợp dồng ủy quyền Tác giả, chủ sở hữu quyền Tác giả với Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam.

Từ năm 2019 thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và một số Nhà xuất bản khác  thực hiện việc chọn lựa các Tác phẩm văn học để đưa vào Bộ sách giáo khoa mới năm 2020. Cụ thể lộ trình thực hiện như sau:

-         Từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1

-         Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 2 và lớp 6

-         Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10

-         Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11

-         Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (VLCC) được sự chỉ đạo của Hội Nhà văn đã phối hơp chặt chẽ cùng các đơn vị xuất bản, đặc biệt là Nhà xuất Bản Giáo dục Việt Nam trong việc cung cấp các Tác phẩm văn học để lựa chọn đưa vào Bộ sách giáo khoa mới, đồng thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho Tác giả về quyền nhân thân, bản quyền Tác phẩm khi được sử dụng.

Vậy Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam thông báo tới các Quý Hội viên được biết về thông tin trên. Sau khi bộ sách được phát hành, Trung tâm sẽ có thông báo liên hệ đến từng Hội viên có Tác phẩm được sử dụng nhằm triển khai các công việc cụ thể liên quan đến bản quyền Tác phẩm.

Rất mong nhận được sự ủng hộ và phối hợp từ Quý Hội viên đối với Trung tâm.

Trân trọng!