Nguyên tắc hoạt động

VLCC là tổ chức phi chính phủ, không vì lợi nhuận, do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoạt động trong lĩnh vực văn học thỏa thuận thành lập nhằm khuyến khích sáng tạo và quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật


Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức


Điều lệ hoạt động Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam

Điều lệ hoạt động Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam


Sơ đồ tổ chức VLCC

Sơ đồ tổ chức VLCC