Hướng dẫn đăng ký ủy thác quyền tác giả

Hướng dẫn các tác giả về mẫu và cách thức ủy thác quyền cho Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam


Điều kiện thành viên VLCC

Điều kiện thành viên VLCC