Luật Quyền tác giả tác phẩm văn học và nghệ thuật Thuỵ Điển

Luật số 729 ngày 30/12/1960, sửa đổi, bổ sung ngày 1/4/2000


Luật Quyền tác giả Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Luật bản quyền tác giả Mỹ