Điều kiện thành viên VLCC

Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam ra đời và hoạt động nhằm mục đích thực hiện việc bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học Việt Nam của các thành viên, bao gồm các Hội viên Hội nhà văn Việt Nam và những công dân Việt Nam có tác phẩm văn học sử dụng tại Việt Nam

Tác phẩm văn học, nghệ thuật được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:
- Tác phẩm viết
- Các bài giảng, bài phát biểu
- Tác phẩm sân khấu và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác
- Tác phẩm điện ảnh, vi - đi - ô
- Tác phẩm phát thanh, truyền hình
- Tác phẩm báo chí
- Công trình khoa học, sách giáo khoa, giáo trình
Quyền tác giả sở hữu được hiểu là bao gồm:
- Quyền công bố tác phẩm/cho phép người khác công bố tác phẩm;
- Quyền làm tác phẩm phái sinh;
- Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
- Quyền sao chép tác phẩm;
- Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
- Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
- Những quyền khác mà luật pháp cho phép