VLCC là tổ chức phi chính phủ, không vì lợi nhuận, do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoạt động trong lĩnh vực văn học thỏa thuận thành lập nhằm khuyến khích sáng tạo và quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật

 

VLCC là tổ chức phi chính phủ, không vì lợi nhuận, do các tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoạt động trong lĩnh vực văn học thỏa thuận thành lập nhằm khuyến khích sáng tạo và quản lý quyền tác giả đối với tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật

VLCC hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý tập thể dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

Phi lợi nhuận

Hoạt động không nhằm kinh doanh sinh lợi nhuận mà vì mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tác giả và chủ sở hữu tác phẩm văn học, nghệ thuật

Minh bạch

Minh bạch về thông tin và tài chính.

Chính xác

Lưu trữ dữ liệu tác giả - tác phẩm chính xác; theo dõi và quản lý chính xác việc sử dụng tác phẩm; phân phối chính xác tiền bản quyền tới các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.

Hiệu quả