Bảo hộ bản quyền – kinh nghiệm từ Hàn Quốc

Ths. Phạm Thị Kim Oanh
Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả
Sáng tạo trí tuệ là một trong những tài nguyên quan trọng của đất nước. Việc bảo vệ bản quyền sẽ giúp cho ngành công nghiệp dựa trên bản quyền phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Nhận thức được điều này, Hàn Quốc đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ bản quyền, thông qua một loạt các hoạt động, từ việc xây dựng chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho các bên liên quan; tuyên truyền, nâng cao nhận thức công chúng về vấn đề tôn trọng và bảo vệ bản quyền, hỗ trợ các ngành công nghiệp bản quyền phát triển.